rok.KOMUNIKATY

  1. OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli przypomina, że w razie wystąpienia nie korzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy przede wszystkim dbałość o stan techniczny obiektu, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji poprzez zalegający na dachu śnieg. W sytuacji występowania nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej należy zapewnić jej odśnieżanie, ale także dbać, by nawisy sopli, czy tez brył lodowych i śniegowych nie powodowały zagrożenia dla przebywających w pobliżu ludzi. Należy również pamiętać by prace związane z usuwaniem śniegu z dachy były wykonywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie nie tylko dla budynku, ale również dla osób wykonujących te prace.

Jednocześnie informuję o treści art. 91 a Prawa budowlanego – kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymywania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2.  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury-  plik

3. Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli dotyczący koronawirusa KORONAWIRUS

 

 


Autor publikowanej informacji: Agnieszka Szewczyk
Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:17 lutego 2012 08:55
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2020 11:11